Prekių katalogas

Konkurso taisyklės

 • KONKURSO “LAIMĖK SPRAGĖSIŲ GAMINIMO APARATĄ” TAISYKLĖS
  NUO 2020.12.08 DIENOS

  § 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. “Laimėk spragėsiu gaminimo aparatą” konkurso organizatorius (toliau - Konkursas) yra UAB Ap Trade, Vilkpėdės g. 4 Vilnius, LT-03151  (toliau vadinamas „Organizatorius”).
  2. Apdovanojimo įkūrėjas yra Organizatorius.
  3. Konkurso dalyvių pateiktų asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.
  4. Asmens duomenų teikimas yra neprivalomas, tačiau būtinas dalyviui dalyvaujant konkurse. Asmenys, teikiantys duomenis, turi teisę prieiti prie jų duomenų, juos keisti ar ištrinti.
  5. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato konkurso sąlygas.
  6. Konkursas nėra sukurtas, administruojamas, remiamas Facebook.
  7. Konkursas vykdomas svetainėje https://www.facebook.com/derekis.lt (toliau - „Fanpage“).
  8. Konkurso tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie konkursą ir skundo tvarkymą, priežiūrą vykdo Organizatoriaus darbuotojai.

  § 2. KONKURSO DALYVIAI

  1. Konkurso dalyviai gali būti tik fiziniai asmenys, kurie aktyviai naudojasi Facebook.com ir sutiko su šiuo reglamentu (toliau - dalyvis).
  2. Dalyvis pareiškia, kad:
  a. yra fizinis asmuo, §6;
  b. susipažino su šių nuostatų turiniu ir savanoriškai prisijungia prie konkurso;
  c. sutinka su Taisyklių sąlygomis, susipažino su turiniu dėl apdovanojimo atsiėmimo, kuriam visiškai pritaria;
  d. įsipareigoja laikytis Taisyklių sąlygų įskaitant „Facebook“ taisykles;
  e. sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi dalyvavimo konkurse tikslais;
  f. yra „Facebook“ socialinio tinklo svetainės registruotas vartotojas;
  3. Konkurse negali dalyvauti UAB Ap Trade darbuotojai.

  § 3. APDOVANOJIMAS

  1. Konkursas suteikia VIENĄ APDOVANOJIMĄ - asmeniui.
  2. Konkurso apdovanojimas (toliau: „Apdovanojimas”) tai ledų gaminimo aparatas “modelis”.
  3. Informacija apie apdovanojimą bus įtraukta į Facebook skelbiamo konkurso pranešimo turinį derekis.lt parduotuvės profilyje - www.facebook.com/derekis.lt
  4. Apdovanojimas negali būti keičiamas į grynuosius arba į kitus prizus.
  5. Nugalėtojas gali atsisakyti apdovanojimo, bet mainais neturi teisės į pinigų ekvivalentą ar kitą prizą.

  § 4. KONKURSO VIETA, LAIKAS IR TAISYKLĖS

  1. Konkursas, Facebook socialiniame tinkle skelbiamas konkurso pranešimu (toliau - konkursas) Organizatoriaus profilyje www.facebook.com/derekis.lt
  2. Konkursas vyks nuo 2020 m. Gruodžio 8 d., 10:12 val. iki 2020 m. Gruodžio 22 d., 12:00 val.

  § 5. DALYVAVIMO KONKURSE TAISYKLĖS

  1. Konkurso dalyvio užduotis yra:
  a. atsakyti (komentaras po Konkurso postu) į klausimą, pateiktą konkurso skelbimo turinyje Organizatoriaus įraše, pažymėti draugą komentare ir pamėgti Facebook puslapį derekis.lt. Kiekvienas dalyvis gali pridėti tik vieną atsakymą. Kiti atsakymai nebus svarstomi.
  b. pamėgti derekis.lt puslapį Facebook svetainėje.


  § 6. DALYVAVIMO KONKURSO SĄLYGOS IR PRIZŲ ATSIĖMIMAS

  1. Konkursas yra nemokamas ir reikalauja registracijos socialinio tinklo svetainėje Facebook.
  3. Organizatorius priima sprendimą dėl apdovanojimo, analizuojant 5 punkte aprašytos užduoties teisingumą.
  4. Iš visų gautų atsakymų Organizatorius burtu keliu pasirinks 1 nugalėtoją.
  5. Konkurso nugalėtojas bus informuotas apie apdovanojimą asmeniniu pranešimu Facebook puslapyje per 2 darbo dienas nuo konkurso pabaigos. Vieša informacija apie laimėtoją taip pat bus įtraukta į konkurso komentarą adresu www.facebook.com/derekis.lt
  6. Laimėtojas, norėdamas atsiimti apdovanojimą, per 48 valandas nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos, privalo atsiųsti privatų pranešimą su šiais duomenimis:
  a) vardas ir pavardė
  b) telefono numeris
  c) gyvenamosios vietos adresas
  7. Dalyvis praranda teisę į apdovanojimą jei neatsiunčia pranešimo (punktas 6), neatsiuntė atsakymo per nurodytą laikotarpį arba atsiuntė klaidingus duomenis.
  8. Konkurso apdovanojimas bus išsiųstas Laimėtojo nurodytu pašyo adresu iki 7 kalendorinių dienų nuo tos dienos kai Organizatorius gauna 6 punkte nurodytą informaciją.

  § 7. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

  1. Organizatorius neatsako už Konkurso dalyvių duomenų patikimumą ir teisingumą, įskaitant galimybę perleisti apdovanojimą, dėl dalyvio priežasčių, ypač jei dalyvis nepateikė realaus adreso arba pateikti duomenys yra ne visi arba pasenę.
  2. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse dalyviams, kurių veiksmai prieštarauja įstatymams, reglamentams ir Facebook taisyklėms, visų pirma dalyviai, kurie:
  a) skelbia turinį, kuris neatitinka taikomų įstatymų ar Facebook galiojančių reglamentų (ypač turinčią įžeidžiamą turinį tiek tekstiniuose, tiek grafiniuose sluoksniuose);
  b) imasi veiksmų naudodamiesi paskyra/profiliu, kuris prieštarauja Facebook taisyklėms;
  c) trukdo konkurso veiksmo mechanizmui;
  e) kuria fiktyvias Facebook paskyras;
  3. Organizatorius neatsako už telekomunikacijos ryšių, serverių, sąsajų, naršyklių ir Facebook platformos veikimo sutrikimus.
  4. Organizatorius neatsako už laikiną ar nuolatinį puslapio ar programos blokavimą Facebook puslapyje.

  § 8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  1. Konkurso dalyvių asmens duomenis Organizatorius tvarkys tik tam, kad galėtų vykdyti veiklą, būtiną tinkamam Konkurso vykdymui.
  2. Konkurso dalyvių asmens duomenis bus saugomi Organizatoriaus tik tuo laikotarpiu, kuris yra būtinas Konkursui atlikti ir Dalyviams suteikti apdovanojimą.
  3. Dalyviai turi teisę patikrinti apdorotus duomenis, juos pataisyti bei ištrinti. Duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau dalyvavimui konkurse reikalinga registracija Facebook socialinių tinklų svetainėje.
  4. Duomenų ištrynimo metu Vartotojas praranda galimybę dalyvauti konkurse.

  § 9. AUTORIŲ TEISĖS

  1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Konkursą suteikiamos Organizatoriui.
  Dalyvavimas konkurse nesuteikia Dalyviams jokios intelektinės nuosavybės. Draudžiama bet kokiu būdu pažeisti intelektinės nuosavybės teises konkurse, ypač:
  a) kopijavimas, modifikavimas ir perdavimas elektroniniu būdu arba Konkurso mechanizmo ar jo dalies platinimas kitu būdu be aiškaus raštiško Administratoriaus sutikimo;
  b) konkurso naudojimas nesilaikant taisyklių ar bendrai taikomų taisyklių.

  § 10. SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

  1. Visi skundai, susiję su Konkurso atlikimo būdu, Dalyviai turėtų pateikti raštu Konkurso metu, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Apdovanojimų datos.
  2. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio.
  3. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas.
  4. Skundas turi būti siunčiamas registruotu laišku Organizatoriaus adresu su užrašu Konkursas Facebook nuo 2020.08.04.
  5. Skundai bus svarstomi raštu per 30 dienų.

  § 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Nuostatai įsigalios nuo 2020 m. gruodžio 8 d. ir galioja iki 2020 m. gruodžio 22 d.
  2. Tais atvejais, kuriems ši taisyklė netaikoma, taikomos Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos.
  3. Ginčus, susijusius su Konkursu, sprendžia bendras teismas, turintis jurisdikciją už Organizatoriaus buveinę.
  4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles Konkurso galiojimo metu. Informacija apie pakeitimus bus paskelbta Facebook puslapyje adresu www.facebook.com/derekis.lt ir oficialioje Organizatoriaus svetainėje: www.derekis.lt.
  5. Konkurso nuostatai pateikiami oficialioje Organizatoriaus interneto svetainėje: www.derekis.lt.